Trybunał Konstytucyjny przyznał rację Mazowszu i za niezgodne z Konstytucją RP, uznał, w wyroku z 4 marca 2014 r., tzw. janosikowe, czyli obowiązkową daninę płaconą przez bogatsze województwa na rzecz uboższych regionów. Przepisy prawa nie mogą wspierać jednych samorządów, kosztem rozwoju innych.

W 2010 r. marszałek województwa mazowieckiego, Adam Struzik, złożył wniosek o zbadanie zgodności przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją RP, wskazując na wadliwie skonstruowany algorytm.

Trybunał, za niezgodne z Konstytucją, uznał następujące przepisy w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – art. 31 (algorytm naliczania „janosikowego” dla województw) i art. 25 (sposób redystrybucji subwencji) w zakresie, w jakim nie gwarantują stabilności finansowej samorządom. Nowe rozwiązania legislacyjne powinny, według Trybunału Konstytucyjnego, być rozwiązaniami systemowymi, dlatego wyznaczył 18 miesięcy na zmianę przepisów.

TK jednak za dopuszczalne uznał samo istnienie funkcjonowania mechanizmu korekcyjno–wyrównawczego, pozwalającego na przekazywanie środków z rejonów bogatszych do rejonów uboższych.

Trybunał wziął pod uwagę fakt, że w okresie dekoniunktury dokonywanie wpłat obliczanych na podstawie czasów dobrobytu jest podwójnym obciążeniem. Mechanizmy wyrównawcze, choć spełniają swoją solidarnościową rolę, nie mogą odbierać możliwości realizacji podstawowej roli i ograniczać stymulowania rozwoju samorządu płacącego janosikowe.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, ustawodawca powinien brać pod uwagę cykle koniunktury i dekoniunktury. Brak mechanizmów zabezpieczających samorząd przed nadmiernym ubytkiem dochodów, uwzględniających dodatkowo rzeczywistą kondycję finansową samorządów, powoduje że system taki narusza Konstytucję.

Źródło: mazovia.pl