Burmistrz ogłosił konkursy na realizację zadań publicznych

Mława

Burmistrz Miasta Mława ogłosił właśnie kolejne otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024.

Burmistrz Mławy zaprasza organizacje pozarządowe działające w Mławie do składania ofert w następujących otwartych konkursach ofert:

  •  w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  • w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  • oraz w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Więcej szczegółów: https://mlawa.pl/artykul/burmistrz-miasta-mlawa-oglasza-kolejne-otwarte-konkursy-ofert-na-realizacje-zadan