Stypendia burmistrza dla najlepszych uczniów i studentów

Do 31.10.2012 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Mława dla utalentowanych uczniów i studentów. Uczniowie i studenci ubiegający się o przyznanie stypendium muszą być zameldowani na pobyt stały w Mławie, nie ma natomiast znaczenia miejsce pobierania nauki.

Stypendia przyznawane są raz w roku przez burmistrza, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej, na wniosek:
– rady pedagogicznej szkoły, do której uczeń uczęszcza,
– rodziców lub opiekunów prawnych wraz z opinią rady pedagogicznej,
– instytucji i osób, które ufundowały stypendium wraz z załączoną opinią rady pedagogicznej,
– instytucji kultury i sportu po zasięgnięciu opinii upoważnionego organu szkoły/ uczelni,
– studentów studiów dziennych, począwszy od trzeciego semestru, pozytywnie zaopiniowany przez opiekuna roku i dziekana wydziału.

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać: opis dotychczasowych osiągnięć ucznia/ studenta, cel i spodziewane wyniki po otrzymaniu stypendium, rekomendację szkoły lub uczelni oraz oświadczenie, że przyznane świadczenie pieniężne zostanie wykorzystane na cel określony we wniosku.

Wypłata stypendium może przyjąć dwie formy: jednorazowej wypłaty – wysokość stypendium nie może wówczas przekroczyć kwoty dwukrotnego najniższego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego złożenie wniosku lub miesięcznych wypłat – wysokość stypendium nie może wtedy przekroczyć 25% kwoty miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego złożenie wniosku.

Wnioski należy składać w Wydziale Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miasta. Stypendia będą przyznawane w 2013 roku, po uchwaleniu budżetu miasta. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione listownie.

 

Źródło: UMM