Czy czeka nas śmieciowa rewolucja?

Gospodarka_odpadamiCzekają nas duże zmiany w gospodarce odpadami. W nowym roku za wywóz śmieci zapłacimy więcej. Od 1 lipca 2013 r. obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmą gminy. Gmina wyłoni w konkurencyjnym przetargu firmy, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Za odbiór odpadów mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce.

Na stronie internetowej Urzędu Miasta dostępne są projekty uchwał związanych z gospodarką odpadami. Do środy, 19 grudnia, można zgłaszać swoje uwagi i sugestie w tym zakresie, w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miasta (ul. Stary Rynek 19) lub mailowo na adres: ochronasrodowiska@mlawa.pl.

Z projektów uchwał udostępnionych na stronie internetowej urzędu, dowiadujemy się, że z czterech możliwych metod naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami (od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, od ilości zużytej wody z danej nieruchomości, od powierzchni lokalu mieszkalnego, od gospodarstwa domowego) Rada Miasta proponuje nam tę pierwszą, czyli od liczby mieszkańców i ustala stawkę 12 zł miesięcznie od mieszkańca lub 10 zł od mieszkańca, który zbiera odpady w sposób selektywny. Wyliczona stawka ma obejmować koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów oraz oczywiście obsługę administracyjną całego systemu gospodarowania odpadami.

Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi trzeba będzie uiścić w terminie do 10 sierpnia 2013 r., a kolejne do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty. Odpady komunalne zmieszane będą odbierane od właścicieli nieruchomości dwa razy w miesiącu, a odpady zbierane w sposób selektywny – raz w miesiącu. Do 28 lutego 2013 r. właściciele nieruchomości będą także zobowiązani złożyć burmistrzowi deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji oraz projekty uchwał sprawdzicie na stronie urzędu.