Uwaga bezrobotni. PUP przyjmuje wnioski

Powiatowy Urząd Pracy w Mławie przyjmuje wnioski o zorganizowanie stażu w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wnioski o dofinansowanie działalności gospodarczej.

 

Na staże będą kierowane osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a w szczególności osoby do 30 roku życia, powyżej 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotne, które wcześniej nie były objęte wsparciem ze środków EFS. Przy rozpatrywaniu wniosków decydujące znaczenie będzie miał program stażu oraz jego efektywność, czyli możliwość zatrudnienia po odbyciu stażu. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Mławie, ul. Wyspiańskiego 7, pokój 4, tel. (23) 655 19 96.

O 20 000 zł dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej mogą ubiegać się zainteresowani wnioskodawcy. Termin naboru wniosków upływa 29.03.2013 r.

Wniosek o staż

Wniosek o dofinansowanie działalności gospodarczej

 

Źródło: PUP Mława